Firma MWSYSTEM Michał Wnuczak, ul. Młyńska 11, 26-200 Końskie
Kontakt Tel.: +48 375 00 22, 502 541 524 email: biuro@mwsystem.pl
Adres przedsiębiorstwa MWSYSTEM Michał Wnuczak, ul. Młyńska 11, 26-200 Końskie
Adres do reklamacji MWSYSTEM Michał Wnuczak, ul. Młyńska 11, 26-200 Końskie
Opis procedury reklamacji 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@mwsystem.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Prawo odstąpienia od umowy W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@mwsystem.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres MWSYSTEM Michał Wnuczak, ul. Młyńska 11, 26-200 Końskie.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):[adres sprzedającego]Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty / zamówienia [numery] .Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]Nazwa użytkownika: [login kupującego]Adres: [adres kupującego]Data: [data odstąpienia od umowy]Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
Koszt zwrotu rzeczy W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 
Brak możliwości odstąpienia od umowy Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu MWSYSTEM Michał Wnuczak, ul. Młyńska 11, 26-200 Końskie, nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Śledź nas na Facebooku